INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

vydavatel a provozovatel e-shopu www.knihyzcest.cz

Ježek Vladimír
Mariánská 285
26101 Příbram VI – Březové Hory
IČ: 61651630
DIČ: CZ7202141111

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Vydavatel a provozovatel e-shopu knihyzcest.cz zpracovává poskytnuté osobní údaje. Toto zpracování je to nezbytné pro splnění smlouvy se zákazníkem ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy). Dále provádí zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností. Vaše data považuje v souladu s nařízením (EU) 2016/679 považována jako přísně důvěrná. Provozovatel e-shopu je správcem Vašich osobních údajů.

Správcem Vašich osobních údajů je

Ježek Vladimír,
Mariánská 285
26101 Příbram VI – Březové Hory
IČ: 61651630
DIČ: CZ7202141111
(dále jen „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou následující:
Ježek Vladimír,
Mariánská 285
26101 Příbram VI – Březové Hory
mailová adresa: info@knihyzcest.cz.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro:

 • splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
 • splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
 • Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté objednávkovým formulářem na webu knihyzcest.cz.
 

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti, tedy Česká Pošta a osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.
 • Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů..
 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.
 

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

 • Osobními údaji třetích osob jsou údaje zaměstnanců obchodních partnerů provozovatele Vladimíra Ježka a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s provozovatelem, popř. další údaje, které provozovatel obdrží od obchodního partnera v souvislosti s plněním smlouvy. Tyto osobní údaje budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a provozovatel toto osobní údaje využije za účelem plnění smluv.
 • Obchodní partner bere na vědomí, že provozovatel bude zpracovávat osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové.
 • Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů p. Vladimíra Ježka také své zaměstnance, zákazníky či další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci s provozovatelem e-shopu knihyzcest.cz.